اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام

برگزاری اولین جلسه مشاوره و تامین نیروی انسانی قرارداد شرکت پتروشیمی ارغوان گستر ایلام ...

تفاهم نامه شرکت مهندسین مشاور ایتسن با هلدینگ عمران و صندوق بازنشستگی کل کشور

امضای تفاهم نامه با هلدینگ صبا و صندوق بازنشستگی کل کشور ...

بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک

بازدید نمایندگان شرکت توسعه نفت و پترو وستوک از پروژه میدان نفتی چشمه خوش ایلام ...

برگزاری جلسه معارفه و انتصاب مدیران جدید در مجموعه

برگزاری جلسه معارفه و انتصاب مدیران جدید شرکت مهندسین مشاور ایتسن ...

نقش مهندسی ارزش در هزینه چرخه عمر تجهیزات

نقش مهندسی ارزش در هزینه چرخه عمر تجهیزات ...