شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است. در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره می باشد ...

با لطف پروردگار و به پشتوانه توان علمی ، فنی و تجربی مهندسین مشاور ایتسن ، برای اولین بار در کشور "ضابطه طراحی دپو و پارکینگ های قطار شهری" (نشریه شماره 803 سازمان برنامه و بودجه کشور ) تهیه و تدوین گردید . ...

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد. ...

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان یکی از شرکت های احراز صلاحیت شده مدیریت دارایی فیزیکی در وزارت نفت انتخاب شد. ...