عید کیریسمس

سال نو میلادی مبارک ...

عقد قرارداد

عقد دومین قرارداد با شرکت گاز استان یزد ...

طرح جهش مسکن ملی

جلسه با مدیر راه و شهرسازی استان فارس پیرو طرح جهش مسکن ملی ...

جلسه با استانداری شیراز و نمایندگان شرکت مپنا ...

شب تلاش غلبه بر تاریکی و کوشش برای زایش نور بر همکاران و هم میهنان مبارک ...