روز مهندس مبارک

پنجم اسفند روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

روز مهندس مبارک

روز مهندس بر همه همکاران و مهندسین ایران زمین مبارک

پنجم اسفند ماه مصادف است با روز تولد خواجه نصیرالدین طوسی و به مناسبت آن، روز مهندس نیز می باشد. خواجه نصیر ادین طوسی در علوم مختلف دست داشت از فلسفه و فقه تا نجوم و ریاضیات و پزشکی و معماری؛ در فلسفه پیرو ابن سینا بود و فلسفه مشا را زنده کرد و کتاب اخلاق ناصری را در اخلاق عملی به رشته تحریر درآورد و شاگردان فراوانی نیز تربیت کرد. او در 11 تیر 653 از جهان ما رخت بر بست و در ابدیت جای گرفت.

روز مهندس بر همه همکاران و مهندسین ایران زمین مبارک


نظرات و پیشنهادات