عقد دومین قرارداد با شرکت گاز استان یزد

عقد دومین قرارداد با شرکت گاز استان یزد

عقد دومین قرارداد  شرکت مهندسین مشاور ایتسن با شرکت گاز استان یزد در طی یک سال،  پیرو ارائه خدمات مشاوره بازرسی فنی گاز استان یزد.

برچسب ها :

نظرات و پیشنهادات