معرفی پروژه:

خدمات مشاور كارفرما در اجراي سيستم اعلام حريق تونل و سيستم اطفاء حريق گازي خودكار ایستگاه های فاز يك خط يك قطار شهري اصفهان

شرح خدمات:

  • ارائه خدمات مشاور كارفرما در اجراي قرارداد مهندسي خريد ، نصب ، تست و راه اندازي سيستم اعلام حريق تونل و سيستم اطفاء حريق گازي خودكار بصورت پكيج و تكميل الزامات مربوطه در ایستگاه های فاز يك خط يك قطار شهري اصفهان (ايستگاه هاي قدس تا شهدا) به شماره قرارداد 154/95.
  • ارائه خدمات مشاور كارفرما در اجراي قرارداد خرید ، حمل و نصب درب های مقاوم به حریق فضاهای اطفاء اتوماتیک گازی، شفت تهویه شماره 8، دربهای پله فرارایستگاهها و تونلها حدفاصل ایستگاه قدس تا شهدا ( ایستگاه های فاز 1 خط 1)و دربهای دپو کاوه قطار شهری اصفهان به شماره قرارداد 107/98.
  • ارائه مطالعات و خدمات مشاوره کارفرما در خصوص تهیه ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های اطفای حریق اتوماتیک گازی و آبی و تهیه اسناد و مشخصات فنی ، قراردادی و حقوقی جهت برگزاری مناقصه اجرای سیستم های اعلام و اطفای حریق اتوماتیک ایستگاه های فاز دو خط یک و دپوی کاوه قطار شهری اصفهان.

این پروژه در قالب سه قرارداد از سال 1393 تا 1399 در حال انجام می باشد.