• کارفرما : سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران
 • آدرس : سطح شهر تهران
 • وضعیت : در حال اجرا
 • حوزه فعالیت :
 • تاریخ پروژه : 1399/03/10 -

معرفی پروژه:

این پروژه در قالب دو قرارداد از سال 1397 تاکنون در حال انجام است.

لازم به ذکر است این پروژه توسط سازمان زیباسازی شهر تهران انجام شده و مابقی توسط سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر تهران در حال انجام است.

شرح خدمات:

 • نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه ی عملکرد پیمانکاران حراست و نگهداری 30 پل عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر تهران که در سال 1397 صورت گرفت و خاتمه یافت.
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی خرید قطعات و پله برقی ها با حجم ریالی 30 میلیارد ریال در یک مرحله و 50 میلیارد ریال در مرحله بعد.
 • نظارت بر نحوه سرویس و نگهداری پله برقی ها پل های مکانیزه طبق چک لیست های استاندارد و ارائه گزارش مربوطه به کارفرما.
 • ارائه دستورکار به پیمانکاران جهت تعویض قطعات.

شرح خدمات:

 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی جهت انتخاب پیمانکاران سرویس و نگهداری 125 پل عابر پیاده مکانیزه شهر تهران به ارزش ریالی 370 میلیارد ریال.
 • نظارت عالیه و کارگاهی بر نحوه ی عملکرد پیمانکاران حراست و نگهداری 125 پل عابر پیاده مکانیزه در سطح شهر تهران که در سال 1399 آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
 • تهیه چک لیست های هفتگی، ماهیانه، فصلی . سالیانه و تهیه گزارش مربوطه برای کارفرما
 • ارائه دستورکار به پیمانکاران جهت تعویض قطعات.
 • تهیه اسناد مناقصه و مشخصات فنی خرید قطعات و پله برقی ها با حجم ریالی 400میلیارد ریال.
 • نظارت بر تهیه قطعات و تشخیص اصالت آنها و همچنین نظارت بر تحویل آنها به انبار کارفرما.