گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان مشاور پروژه " استقرار نظام مدیریت دارایی های فیزیکی در شرکت پالایش نفت تبریز" انتخاب شد. ...

گروه مهندسین مشاور ایتسن به عنوان یکی از شرکت های احراز صلاحیت شده مدیریت دارایی فیزیکی در وزارت نفت انتخاب شد. ...

شرح خدمات طراحی دپو و پارکینگ قطارذهای شهری

دستورالعمل "شرح خدمات طراحی دپو و پارکینگ قطارهای شهری" منتشر شد. ...