شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد جهت ارتقاء سیستم نگهداری و تعمیرات در حوزه ریلی اقدام به انتخاب مشاور نموده است. در همین راستا گروه مهندسین مشاور عهده دار ارائه خدمات مشاوره می باشد ...

با لطف پروردگار و به پشتوانه توان علمی ، فنی و تجربی مهندسین مشاور ایتسن ، برای اولین بار در کشور "ضابطه طراحی دپو و پارکینگ های قطار شهری" (نشریه شماره 803 سازمان برنامه و بودجه کشور ) تهیه و تدوین گردید . ...