معرفی پروژه:

در راستای پیشبرد اهداف کلان خطوط 6گانه شیراز، استراتژی سازمان قطار شهری شیراز نسبت به تجمیع فعالیت های نگهداری و تعمیرات در یک دپوی جامع تعمیراتی اقدام نمود. بر این اساس زمین به مساحت حدود 100 هکتار در مجاورت دپوی خط 1 شیراز پیش بینی گردیده است. این مهندسین مشاور نسبت به طراحی دپوی جامع به منظور انجام کلیه خدمات نگهداری و تعمیرات ناوگان خطوط 6گانه شیراز تا سطوح 4و5 تعمیرات اقدام نموده است. این دپو یکی از کاملترین و گسترده ترین خدمات تعمیراتی ناوگان خطوط درون شهری در کشور را ارائه می نماید.