معرفی پروژه:

انجام خدمات مشاوره ای مطالعات تکمیلی و طراحی مراحل اول و دوم ساختمان سیمیلاتور راهبری در پایانه نخریسی قطار شهری مشهد