معرفی پروژه:

موضوع این پروژه ارائه خدمات فنی، طراحی و مهندسی ساختمانی، معماری، تجهیزاتی، تاسیسات برقی، کنترل و ابزار دقیق و مکانیکی پروژه احداث کارخانه فرآوری برنج به ظرفیت اسمی مجموع 1000 تن در روز شرکت طبیعت سبز مکران می باشد.

شرح خدمات:

  • تهیه طرح تکنولوژی 
  • تهیه طرح جانمایی و پشتیبانی در سایت
  • تهیه طرح جانمایی ماشین آلات و تجهیزات در ابنیه های فنی صنایع غذایی
  • تهیه طرح روسازی و زیر سازی 
  • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی معماری 
  • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی سازه ابنیه صنایع غذایی
  • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی سیویل ابنیه صنایع غذایی
  • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی تاسیسات مکانیکی ابنیه صنایع غذایی 
  • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی تاسیسات برقی ابنیه صنایع غذایی