شرح خدمات :

  • بررسی و ارائه ابعاد و اندازه های مربوط به تجهیزات باتوجه به نیاز و ظرفیت هر یک از تجهیزات
  • ارائه مشاوره در خصوص محل جانمایی تجهیزات با عنایت به الزامات اخذ استاندارد
  • تهیه مشخصات فنی هریک از تجهیزات باتوجه به نوع تجهیزات مورد نیاز
  • ارائه مشاوره و مشخص کردن الزامات استاندارد در خصوص موارد ساختمانی آسانسورها و پله برقی ها
  • کنترل محاسبات سازه ای در خصوص بارهای وارده در بخش نشیمنگاه پله برقی ها و کف چاله آسانسورها