معرفی پروژه:

این پروژه شامل انجام امور مربوط به خدمات نظارت عالیه و کارگاهی جهت عملیات اجرایی، تامین، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات سیستم اعلام حریق اتوماتیک، سیستم اطفاء گازی اتوماتیک CO2، سیستم اطفاء گازی اتوماتیک FM200 و همچنین سیستم اطفاء حریق اتوماتیک آبی ساختمان، و محوطه ی دپوی مرکزی و ایستگاه های فاز یک و تونل های خط یک قطار شهری شیراز می باشد.