معرفی پروژه:

پروژه پایانه ائل گلی در انتهای شرقی خط یک  قطار شهری تبریز و در منطقه ائل گلی واقع شده است. این پروژه شامل احداث ساختمان توقفگاه و بازدید خط یک بوده است.

شرح خدمات:

  • خدمات مطالعات طراحی و نظارت بر عملیات ساخت ابنیه و تاسیسات فضاهای پروژه، مشتمل بر ساختمان توقفگاه و بازدید، ساختمانهای پشتیبانی از قبیل پستهای LPS ، RS و انبارها و ساختمان رفاهی در مجموعه پایانه 
  • تدوین مشخصات فنی و خرید تجهیزات ویژه بر عهده این شرکت بوده است.