معرفی پروژه:                                                                                 

  گروه مهندسین مشاور ایتسن افتخار دارد که طی چهار قرارداد جداگانه:

  • از سال 1392 تا 1393 به عنوان مشاور و نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای تعمیر و نگهداری و استقرار و عملیاتی نمودن PM تاسیسات ابنیه،برقی،مکانیکی و تجهیزاتی بنادر آبادان،چوئبده و اروندکنار
  • از سال 1393 تا سال 1396 به عنوان مشاور PM  در بندر آبادان
  • از سال 1396 تا سال 1398 به عنوان مشاور PM و نظارت  عالیه و کارگاهی اجرای بر تعمیر و نگهداری ابنیه تاسیسات برقی، مکانیکی، آب و فاضلاب، تاسیسات تهویه و برودتی،سیستم های اعلام و اطفاء حریق بنادر آبادان(آبادان، چوئبده و اروندکنار) 
  • از سال 1398 تا سال 1399 به عنوان مشاور PM و نظارت بر تعمیر و نگهداری ابنیه تاسیسات برقی، مکانیکی، آب و فاضلاب، تاسیسات تهویه و برودتی،سیستم های اعلام و اطفاء حریق بنادر آبادان(آبادان، چوئبده و اروندکنار)

مشغول به فعالیت است.