شرح خدمات:

  • مطالعه و بررسی استاندارد ها و توصیه نامه های معتبر ملی و بین المللی
  • بازدید ،مصاحبه و جمع آوری تجربیات طراحان و بهره برداران دپو های قطار شهری
  • گرد آوری و جمع بندی مطالعات و تجربیات طراحی مشاوران همکار در زمینه طراحی دپو های قطار شهری
  • تدوین شرح خدمات تیپ و غیر تیپ طراحی دپوهای قطار شهری
  • تدوین ضابطه فنی طراحی دپو های قطار شهری