شرح خدمات:

 • تهیه طرح تکنولوژی تعمیرات ناوگان ریلی
 • تهیه طرح جانمایی ابنیه فنی تعمیرگاهی و پشتیبانی در سایت
 • تهیه طرح جانمایی ماشین آلات و تجهیزات در ابنیه های فنی دپو
 • تهیه طرح هندسی خطوط ریلی دپو
 • تهیه طرح روسازی و زیر سازی ریلی دپو
 • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی معماری ابنیه ها و محوطه دپو
 • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی سازه ابنیه ها و محوطه دپو
 • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی سیویل محوطه دپو
 • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی تاسیسات مکانیکی ابنیه ها و محوطه دپو
 • انجام مطالعات مرحله پایه و تفصیلی تاسیسات برقی ابنیه ها و محوطه دپو
 • تهیه طرح بهره برداری از دپو
 • انجام مطالعات اینتر فیس و تهیه تداخلات طراحی و اجرای دپو
 • تهیه مشخصات فنی تعجهیزات تعمیرگاهی ناوگان و خطوط ریلی