در چارچوب ماده (34) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور موضوع نظام فنی و اجرایی یکپارچه ، ماده (23) قانون برنامه و بودجه و آئین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی ، به پیوست ضابطه شماره 802 امور نظام فنی ، اجرایی ، مشاورین و پیمانکاران ، با عنوان " شرح خدمات طراحی دپو و پارکینگ قطار شهری و حومه"  ، از نوع گروه سوم طی نامه شماره 99/168293مورخ 1399/04/11توسط رئیس محترم سازمان برنامه جناب آقای مهندس محمد باقر نوبخت ابلاغ گردید.

این شرح خدمات بر اساس تجربه طراحی این مهندسین مشاور در زمینه طراحی دپوهای قطار شهری و منطبق بر نیازمندیهای و الزامات سازمان های قطار شهری جهت طراحی کامل یک دپوی تعمیراتی گرد آوری شده است. شرح خدمات فوق،کمک شایانی در یکپارچه سازی شرح کار مشاوران  طراح دپوهای قطار شهری در کشور می نماید. امید است نظرات ارزنده جامعه مهندسی کشور در این حوزه بتواند اهداف تدوین این سند را در آینده ارتقاء بخشد.


نظرات و پیشنهادات