صنايع فلزي


خدمات قابل ارائه از سوی شرکت ایتسن به پروژه های صنایع فلزی به این شرح است:

  • طراحی تکنولوژی و جانمایی تجهیزات واحدهای صنایع فلزی با همکاری شرکت های صاحب تکنولوژی
  • مطالعه، طراحی و نظارت بر احداث ساختمان های تولید، فضاهای پشتیبانی و محوطه سازی