حمل و نقل ريلی


با توجه به سیاست های کلان توسعه و سند چشم انداز 1404، توسعه زیرساخت های حمل و نقل عمومی در کلان شهرهای کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این راستا قطارهای های شهری (مترو، قطار شهری سبک، مونوریل و...) به عنوان مهمترین زیرساخت های مورد نیاز مورد توجه جدی قرار گرفته است. بر این اساس شرکت ایتسن نسبت به تجهیز منابع فنی و دانشی خود برای ورود به این عرصه اقدام نموده و با بهره گیری از دانش جهانی، همکاری با مهندسان مشاور خارجی و ایجاد دانش بومی توانایی ارائه خدمات در زمینه های ذیل را دارا می باشد:

  • طراحی دپو و تکنولوژی ناوگان
  • طراحی تجهیزات و تاسیسات زیربنایی
  • طراحی ایستگاه