طرح و ساخت


با تغییر رویکرد جهانی و به تبع آن رویکردهای ملی در اجرای پروژه های بزرگ، به تدریج کارفرمایان طرح های بزرگ روش طرح و ساخت (EPC) را جایگزین ساختار سه عاملی نموده اند. لذا حضور در بازار پروژه های بزرگ نیازمند ظرفیت سازی برای امکان ارائه خدمات در چارچوب مناسبات پروژه های EPC است. شرکت ایتسن با درک این ضرورت تلاش کرده است تا ساختار و منابع سازمانی خود را با این جریان همراه سازد تا امکان ارائه خدمات در قالب پروژه های طرح و ساخت به کارفرمایان امکان پذیر شود. در این راستا شرکت ایتسن تجربیاتی از ارائه خدمات EPC به کارفرمایان بزرگ بخش دولتی (نظیر پروژه های پتروشیمی) و کارفرمایان بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد و آمادگی ارائه خدمات در این چارچوب را دارد.