نت و مدیریت دارایی های فیزیکی


نگهداری و تعمیرات بهینه از تاسیسات و تجهیزات صنعتی به اندازه ایجاد یک واحد صنعتی اهمیت دارد و بهره وری مفید از واحدهای صنعتی منوط به اتخاذ سیاست های دقیق و صحیح در مدیریت دارایی فیزیکی سازمان و پیاده سازی بهینه در روش های نگهداری و تعمیرات است. شرکت ایتسن با درک اهمیت این موضوع از دو دهه قبل و به شکل تخصصی وارد این حوزه شده است و خدمات برنامه ریزی، مدیریت و ارزیابی و نظارت بر اجرای فرآیندهای نگهداری و تعمیرات را به کارفرمایان ارائه می کند.