فولاد مبارکه اصفهان

زیر مجموعه

درباره پروژه:

این پروژه در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان در جنوب شهر اصفهان واقع شده است. با توجه به بهره برداری
بی وقفه و تغییر بارگذاری سازه ها در طول دوران بهره برداری از فضاهای تولید، در این پروژه کلیه سازه های فولادی و بتنی سالنهای تولید و نورد سرد و گرم و همچنین ریخته گری فولاد با استفاده از
نرم افزارهای اجزای محدود و با مبنا قرار دادن شرایط بهره برداری و بارگذاریهای جدید مدل سازی و تحلیل مهندسی شده و به منظور کنترل خستگی و پیشگیری از ایجاد ترک و یا توسعه آنها راهکارهای تقویتی و اصلاح سازه و همچنین مقاوم سازی کلی سازه ها توسط این مهندسین مشاور ارایه شده است. در طی انجام این پروژه وضعیت کلیه سازه ها یکبار تحت شرایط ارایه و یکبار تحت شرایط بهره برداری جاری تحلیل مهندسی شده و براساس نتایج تحلیل های اجزاء محدود نقشه های اجرایی جهت اصلاح رفتار و بهبود سازه ها ارایه شده است.

نام کار فرما : شرکت فولاد مبارکه اصفهان

تاریخ شروع پروژه : 1392

تاریخ پایان پروژه : 1395

وضعیت پروژه : پایان یافته

موقعیت جغرافیایی : حومه شهر اصفهان - مجتمع فولاد مبارکه اصفهان