پتروشیمی دهلران

زیر مجموعه

درباره پروژه:

1- قرارداد بمنظور انجام عملیات تجهیز کارگاه پرروژه پتروشیمی دهلران منطقه گردیده

2-تجهیزکارگاه شامل تهیه طرح حصارکشی ، جاده حراستی ، انتقال آب از چشمه به سایت و طرح ساخت شبکه آب زمینی / طرح و ساخت منبع آب هوایی / طرح محوطه فضای سبز / طرح روشنایی محوطه / طرح و ساخت انبار لازم /طرح تسطیح و احداث پلتفرم های لازم جهت محل احداث کارخانه پتروشیمی دهلران / طرح دفع آبهای سطحی یا احداث کانالهای جذب آب / برسی دفع آبهای ناشی از سیلابها بوسیله احداث مسیرهای آبرو / تهیه اسناد مناقصه عملیات خاکی تسطیع زمین و انجام مناقصه واعلام برنده مناقصه ، همکاری در مورد هماهنگی کارفرما با اداره محیط زیست وبرق و گاز منطقه .

نام کارفرما : شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، طرح احداث پتروشیمی دهلران

تاریخ شروع پروژه : 1388

تاریخ پایان پروژه :  1389

وضعیت پروژه : پایان یافته

موقعیت جغرافیایی : دهلران