نگهداری و تعمیرات پله برقی ها و پل های عابر پیاده مناطق 22 گانه شهر تهران

زیر مجموعه

درباره پروژه:

نظارت عالیه و کارگاهی بر نگهداری و تعمیرات پله برقی ها و پل های عابر پیاده مناطق 22 گانه شهر تهران

توضیحات:

 

کارفرما : شهرداری تهران

شروع پروژه1397

وضعیت پروژهدر دست انجام

موقعیت جغرافیایی : شهر تهران