شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

زیر مجموعه

درباره پروژه:

...شرکت ملی حفاری - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

 

 

کارفرما :شرکت ملی حفاری

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :