منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMS

زیر مجموعه

درباره پروژه:

سازمان منطقه آزاد اروند - مشاوره و نظارت به استقرار سیستم PM و CMMS

 

 

کارفرما :سازمان منطقه آزاد اروند

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :منطقه آزاد اروند