سازمان بنادر و دریانوردی- مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیسات دریایی

زیر مجموعه

درباره پروژه:

سازمان بنادر و دریانوردی- مشاوره و نظارت بر بهره برداری نگهداری و تعمیرات تأسیسات دریایی

 

 

کارفرما :سازمان بنادر و دریانوردی

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :