شرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

زیر مجموعه

درباره پروژه:

شرکت پالایش نفت تهران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

 

 

کارفرما :شرکت پالایش نفت تهران

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :