شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

زیر مجموعه

درباره پروژه:

شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران - مشاوره و ارزیابی سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی

 

 

کارفرما :شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران

شروع پروژه :

پایان پروژه :

وضعیت پروژه :

موقعیت جغرافیایی :