قطار شهری اصفهان و حومه - خط یک

زیر مجموعه

درباره پروژه:

رای شهر اصفهان ۳ خط قطار شهری در نظر گرفته شده‌است؛ خط ۱ مسیر شمال به جنوب، خط ۲ شمال شرقی به غرب و خط ۳ از جنوب به غرب می‌باشد. همچنین برخی از شهرهای اطراف نیز از طریق این سامانه به خطوط مترو اصفهان متصل می‌گردند.

ین خط از شمال شهر اصفهان آغاز شده و پس از طی مسیری به طول ۲۰٫۲ کیلومتر به   اصفهان و حومه کارفرما :  سازمان قطار شهري

وضعیت پروژه : درحال اجرا

<a class="new" data-cke-saved-href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1" href="https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%B5%D9%81%D9%87&action=edit&redlink=1" style="text-decoration-line: none; color: rgb(165, 88, 88); background-image: none; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; font-family: Tahoma, " iranian="" sans",="" "dejavu="" "noto="" sans="" arabic",="" kufi="" "droid="" arabic="" kufi",="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;"="" title="پایانه مسافربری صفه (صفحه وجود ندارد)">موقعیت جغرافیایی : شهر اصفهان