قطار شهری مشهد خط یک - دپوی غرب (نخ ریسی)
قطار شهری تبریز خط یک - دپوی لاله
قطار شهری شیراز خط یک - دپوی مرکزیطراحی ساختمان OCC قطار شهری کرمانشاه
احداث کارخانه استحصال کلرید کلسیم وهیدروکسید منیزیم
نظارت بر نگهداری و تجهیزات خشکی و دریایی بندر امام خمینی (ره)