معرفی پروژه:

موضوع این پروژه خدمات مشاوره مهندسی و تهیه مدارک و اسناد فنی پروژه سیستم کشف و اعلام و اطفاء حریق پالایشگاه روغن سازی تهران می باشد.