عضویت در مجامع


  • جامعه مهندسان مشاور ایران (گروه تخصصی صنایع)
  • کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی
  • انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی
  • انجمن نگهداری و تعمیرات ایران
  • انجمن مهندسی دریایی ایران
  • انجمن بتن ایران
  • اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان (AHK)
  • (International Association of Public Transport (UITP