مدیران ارشد


 

آقای مهندس محمد صادق سلمانزاده

 رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی مکانیک


پست الکترونیک: m.salmanzadeh@itcen.ir


 

آقای مهندس محمد حسین رهنمائی
مدیرعامل

تحصیلات: کارشناس مهندسی برق

پست الکترونیک: mh.rahnamaei@itcen.ir

 

آقای مهندس حمید بوتیمار

نایب رئیس هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس ارشد مهندسی عمران  

پست الکترونیک:h.bootimar@itcen.ir

 

 

آقای مهندس علیرضا آئینه چیان

عضو هیئت مدیره

 

تحصیلات: کارشناس ارشد مدیریت اجرایی-

گرایش استراتژیک    

پست الکترونیک:ar.aeinechian@itcen.ir

 

 

آقای مهندس امیر مسعود تیره کار

عضو هیئت مدیره

تحصیلات: کارشناس مهندسی عمران

پست الکترونیک: a.tirehkar@itcen.ir